KVKK

Aydınlatma Metni

ÇEVRÜKLER İŞ MAKİNALARI ZİRAAT ALETLERİ İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ( ÇEVRÜKLER MAKİNA) veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiği kişisel verilerin işlenmesinden evvel , 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) madde 10 uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu Aydınlatma ve Açık Rıza Metnini İlgili kişilerin bilgesine sunmaktadır.

 

 • TANIMLAR

 

ık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin , bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan olumlu onay beyanı

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı ,etnik kökeni, siyasi düşüncesi ,felsefi inancı, dini mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti ,dernek vakıf yada sendika üyeliği, sağlığı , cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti  ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik bilgileri

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan yada her hangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi depolanması, muhafaza edilmesi değiştirilmesi , yeniden düzenlenmesi ,açıklanması ,aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması yada kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen  her türlü işlem

 

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen , veri kayıt sistemi kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek yada tüzel kişi

 

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak  işlendiği kayıt sistemi

 

İlgili Kişi: Kişisel Verileri işlenen gerçek kişi

 

 

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amaçları

ÇEVRÜKLER MAKİNA  kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla toplar ve işler:

 

 • Ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek
 • Ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak ve pazarlamak
 • Daha kaliteli ve güvenli hizmet vermek
 • Ticari faaliyetlerimizi sürdürmek
 • Ticari faaliyetlerimizi  hukuka uygun vasıtalarla ve kanunlar çerçevesinde sürdürmek/ geliştirmek
 • Müşteri portföyümüz yönetmek
 • Her türlü araçla iletişim kurmak
 • Reklam tanıtım ve bilgilendirme yapmak
 • Web sitemizi kullanan ziyaretçileri analiz etmek ve arşivlemek
 • Veri kayıplarının önlenmesi için kopyalama/yedekleme yapmak
 • Yasal düzenlemeleri getirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin , hakların ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak
 • Adli ve idari makamlarca talep edilen veri saklama, raporlama ve bilgilendirme  yükümlülüklerini yerine getirmek
 • KVVK’da belirtilen diğer amaçlar

 

 • Kişisel Verilerin Aktarılacağı Alanlar

 

Yukarıda belirtilen amaçlarla , ilgili kişilerin ÇEVRÜKLER MAKİNA ile paylaştıkları kişisel veriler kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla resmi merci ve kurumlara aktarmaktadır.

Tarafınızca sağlanan kişisel veriler yukarıda belirlenmiş olan amaçlar dışında her hangi bir kapsamda kullanılmayacak  üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

 

 • Kişisel veri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz sözlü , yazılı veya platformlarımız dahil olmak üzere elektronik ve manuel ortam vasıtasıyla toplanmaktadır.

İlgili kişi ,kişisel verilerin toplanması ve/veyahut işlenmesine mevzuat ve politikaya uygun olarak bilgilendirildikten sonra özgür iradesi ile yazılı ve yahut elektronik ortamda  açık rıza verdikten sonra işlenecektir.Alınan açık rıza  beyanları fiziksel veya elektronik ortamda rıza belgelenip saklanır.Kişisel veriler KVKK’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığı halinde ilgili kişinin rızası olmaksızın işlenecektir.

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin yada bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu haller olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ilişkin  kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirmiş olması
 • Bir hakkın tesisi , kullanılması veya koruması  için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla , veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Özel nitelikle veriler yalnızca kişinin açık rızasının bulunması yada sağlık cinsel hayata ilişkin veriler hariç olmak üzere kanunda açıkça öngörülen hallerde işlenebilir.

 

 • İlgili Kişinin Hakları

 

Kişisel verisi ÇEVRÜKLER MAKİNA tarafından toplanan yahut işlenen gerçek Kişiler KVKK uyarınca veri sorumlusuna başvuru hakkına sahiptir.

İlgili kişi kanunun öngördüğü şekliyle başvuru hakkını kullanarak aşağıda sayılan talepleri yazılı olarak veya e-posta vasıtasıyla işbu politikanın son kısmının (6) verilen iletişim bilgileri doğrultusunda Çevrükler Makine’ya gönderebilir:

 

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi alma
 • Kişisel verilerin işlenme amacına ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde ve dışında kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığını öğrenme
 • Aktarılmışsa bu üçüncü kişileri öğrenme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesi
 • Kanun çerçevesinde Kişisel verilerin silinmesi yada yok edilmesi
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesi

 

 • İletişim Bilgileri

ÇEVRÜKLER İŞ MAKİNALARI ZİRAAT ALETLERİ İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Ankara Yolu Üzeri Boğaz Köyü Organize Sanayi Bölgesi /NEVŞEHİR

TEL: 0 354 242 92 03

E-POSTA: muhasebe@cevrukler.com.tr

WEB:  www.cevrukler.com.tr

 

 

Bu metnin web sitesinde yayınlanmakta dahil olmak üzere ilgili kişilerin erişimine uygun yollarla açılması ile ÇEVRÜKLER MAKİNA ilgili kişinin onayına tabi olmadan tek taraflı beyanı ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.


Web sayfamızı ve deneyimlerimizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Web sayfamıza göz atmaya devam ederek çerez politikamızı kabul ediyorsunuz.Daha fazla bilgi için Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.